Gent Investment

backPowrót Polityka i strategia inwestycyjna

Gent Investment przeprowadza proces inwestycyjny poprzez lokowanie środków finansowych zarządzanych alternatywnych spółek inwestycyjnych w:

  • • udziały lub akcje spółek,
  • • prawa i obowiązki wynikające ze statusu bycia wspólnikiem w krajowych i zagranicznych spółkach osobowych,
  • • dłużne instrumenty finansowe,
  • • wierzytelności,
  • • depozyty w bankach krajowych i zagranicznych oraz instytucjach kredytowych,
  • • waluty obce.

backPowrót Proces inwestycyjny

poszukiwanie
projektów

analiza due
diligence

zawarcie
umowy

wyjście
z inwestycji

dalsze
wsparcie

Poszukiwanie projektów i identyfikacja potrzeb rynkowych

Analiza due diligence (ocena prawna, finansowa, biznesowa wybranych spółek, badanie potencjału inwestycyjnego)

Zawarcie umowy inwestycyjnej, podjęcie decyzji o warunkach współpracy i inwestycji

Wyjście z inwestycji po osiągnięciu przez spółkę wartości na realizację oczekiwanej stopy zwrotu (odsprzedaż udziałów lub akcji inwestorom prywatnym, zarządowi spółki)

Dalsze wsparcie poinwestycyjne